1.    SĄVOKOS
1.1.
Nenugalimos jėgos aplinkybės – aplinkybės, numatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr.840 patvirtintose “Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms” taisyklėse;

1.2.
Pardavėjas – individualią veiklą pagal pažymą Nr.  092054, išd. VMI Visagino skyrius.

1.3.  Pirkėjas – fizinis arba juridinis asmuo įsigyjantis prekes Pardavėjui priklausančioje elektroninėje parduotuvėje, esančioje internetiniu adresu http://www.hamamelis.lt

1.4.
Prekes – Pirkėjo elektroninėje parduotuvėje, priklausančioje Pardavėjui, užsakytos prekes;

1.5.
Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas. Kiekvienas iš jų atskirai gali būti vadinamas Šalimi, kai nenorima išskirti titulo;

1.6.
Taisykles – šios Prekių pirkimo-pardavimo taisykles.


2.     BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1.  Taisyklės nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant Prekes.


2.2.  Taisyklėse nustatyta tvarka Pardavėjas įsipareigoja perduoti Prekes Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas Prekes ir atsiskaityti už jas taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais.3.    Pirkimo-pardavimo sutartis ir jos sudarymas

3.1.  Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje pasirinkęs norimą prekę arba suformavęs prekių krepšelį, nurodęs visus būtinus duomenis ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką
„Pirkti“.

3.2.  Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma Pardavėjo duomenų bazėje.4.     PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1.  Pirkėjo teises.


4.1.1.   Pirkėjas turi teise pirkti Prekes Pardavėjui priklausančioje elektroninėje parduotuvėje, vadovaujantis Taisyklėmis ir Lietuvos Respublikos teises aktais. Minimali Užsakymo suma – 6 Eurai, maksimali – 250 Eurai


4.1.2.   Pirkėjas turi teisę vadovaudamasis 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo“ atsisakyti pirkimo - pardavimo sutarties, sudarytos pranešdamas raštu apie tai Pardavėjui per septynias darbo dienas nuo Prekės pristatymo dienos.


4.1.3.   Prekių pirkimo - pardavimo atveju Pirkėjas gali pasinaudoti Taisyklių 4.1.2. punkte nustatyta teise nutraukti sutartį, jeigu Preke nebuvo sugadinta ar jos išvaizda iš esmės nepasikeitė.


4.1.4.   Pirkėjas turi kitas Lietuvos Respublikos teises aktuose numatytas teises.


4.2.    Pirkėjo įsipareigojimai.


4.2.1.   Pirkėjas įsipareigoja priimti Prekes ir atsiskaityti už Prekes ir jų pristatymą.


4.2.2.  Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant padaryti pakeitimus registracijos formoje, jeigu pasikeičia Pirkėjo duomenys.


4.2.3.   Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. O jeigu taip atsitinka, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.


4.2.4.   Pirkėjas įsipareigoja laikytis kitu Lietuvos Respublikos teises aktuose nustatytų reikalavimų.5.     PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1.  Pardavėjo teises.


5.1.1.   Pardavėjas turi teisę išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjui galimybę naudotis elektronine parduotuve, jeigu Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui.


5.1.2.   Pardavėjas be išankstinio įspėjimo gali laikinai arba visam laikui nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą.


5.1.3.   Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo anuliuoti Pirkėjo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už Prekes per 3 (tris) darbo dienas, išskyrus apmokėjimą grynaisiais pinigais.


5.1.4.   Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.


5.1.5.   Pardavėjas turi kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.


5.2.   Pardavėjo įsipareigojimai.


5.2.1.   Pardavėjas įsipareigoja sudaryti tinkamas sąlygas Pirkėjui naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.


5.2.2.   Pardavėjas įsipareigoja organizuoti Prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu.


5.2.3.   Pardavėjas įsipareigoja saugoti Pirkėjo asmens duomenis vadovaudamasis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.


5.2.4.   Pardavėjas objektyviai negalėdamas Pirkėjui pristatyti Prekes, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogiška prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 20 (dvidešimt) darbo dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo
atsakomybės už Prekių nepristatymą.

5.2.5.   Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitu Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytu reikalavimu.6.    PREKIŲ PRISTATYMAS

6.1.  Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 5-7 darbo dienų nuo gauto apmokėjimo už Prekes (arba po užsakymo patvirtinimą), nebent prie Prekes buvo nurodytas ilgesnis terminas.


6.2.  Pristatymo kaina priklauso nuo Prekių pristatymo būdo.


6.3.  Prekes, pristačius Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad Prekės Pirkėjui yra perduotos. Ne veliau, kaip Prekių pristatymo dieną, Pirkėjas įsipareigoja Pardavėjo elektroninio pašto adresu patvirtinti, kad Prekės yra gautos. Jei planuojamą Prekių pristatymo dieną Prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne veliau, kaip kitą dieną po planuotos Prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėja. Nesilaikant šiame straipsnyje nustatytos informavimo tvarkos laikoma, kad Pirkėjas pretenzijų Pardavėjui dėl Prekių pristatymo neturi.


6.4.  Kurjerių pristatymas: Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti Prekių būklę. Pirkėjui pasirašius važtaraštyje ar kitame Prekių perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad Prekės yra perduotos tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos Prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti važtaraštyje ar kitame Prekių perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos Prekės pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl Prekių pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.


6.5.  Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybes už Prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.7.     PREKIŲ KAINA, MOKESČIAI IR ATSISKAITYMO TVARKA

7.1.  Prekių asortimentas ir kaina nurodomi sutarties sudarymo momentu elektroninėje parduotuvėje. Kainos nurodomos litais su PVM.


7.2.  Pirkėjas atsiskaito už Prekes - naudodamasis elektronine bankininkyste (projekto ID
21626), apmokėdamas iš anksto bankiniu pavedimu.

7.3.  Pirkėjui išsirinkus pageidaujamas Prekes jis gali atsispausdinti užsakymo lapą – išankstinio apmokėjimo sąskaitą, o sudarius sutartį su Pardavėju Pirkėjas gali atsispausdinti PVM sąskaitą-faktūrą. Sąskaitose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir pristatymo mokesčiai. Papildomai PVM sąskaitos-faktūros neišrašomos.


7.4.  Nutraukus sutarti Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus už Prekes per 15 (penkiolika) darbo dienų.8.     PREKIŲ KOKYBĖ, GARANTIJA IR GRAŽINIMAS

8.1.  Pardavėjas garantuoja, kad visų Prekių kokybė atitinka Lietuvos Respublikoje nustatytus ir gamintojo deklaruojamus standartus, o jeigu tokių standartų nėra – įprastinius reikalavimus, keliamus Prekių pardavimui mažmeninėje prekyboje. Prekės yra prekinės išvaizdos, pakuotės yra nepažeistos, tvarkingai supakuotos.


8.2.  Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo
naudojamo vaizduoklio ypatybių.

8.3.  Tam tikroms prekių rūšims suteikiama tam tikra laiką galiojanti prekių kokybės garantija, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokiu prekių aprašymuose. Neesant nurodytos garantijos termino, galioja garantija, numatyta atitinkamais teises aktais.


8.4.  Jei Prekės yra nekokybiškos, jos grąžinamos Pardavėjo sąskaita per 14 (keturiolika) dienų nuo Pirkėjo pranešimo raštu apie tai. Kokybiškos kosmetikos, parfumerijos ir higienos prekės negali būti grąžinamos. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“, nekokybiškos prekės grąžinamos Pardavėjo sąskaita.


8.5.  Prekės grąžinimas vyksta Pirkėjui pateikus informaciją apie norimą grąžinti prekę elektroniniu paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai arba http://hamamelis.myinsales.ru/page/feedback 2 (dviejų) darbo dienų bėgyje pas Pirkėją atvyksta kurjeris, kuris paima prekes. 2 (dviejų) darbo dienų bėgyje neatvykus kurjeriui Pirkėjas privalo nedelsiant apie tai informuoti Pardavėją. To neatlikus po 2 (dviejų) darbo dienų laikoma, kad prekės grąžinimas atšauktas.


8.6.  Pirkėjas per 2 (dvi) dienas nuo Prekių priėmimo dienos, turi teisę pareikšti Pardavėjui pretenzijas dėl vėliau pastebėtų ir aktais užfiksuotų neatitikimų. Šiuo atveju Pardavėjas įsipareigoja išnagrinėti pretenziją per 10 (dešimt) darbo dienų ir esant pagrįstai pretenzijai pasiūlyti Pirkėjui grąžinti Prekes arba pakeisti jas atitinkančiomis kokybės reikalavimus, arba sumažinti Prekių kainą.

9.     ATSAKOMYBĖ
9.1.  Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktu duomenų teisingumą. Taip pat Pirkėjas prisiima visa atsakomybe už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktu duomenų klaidingumo ar netikslumo.


9.2.  Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.


9.3.  Pardavėjas neatsako už kitu įmonių tinklalapiuose pateiktą informacija, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.


9.4.  Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Pardavėjo teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie elektroninės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas ši asmenį laiko Pirkėju.


9.5.  Pirkėjui užsakius Prekes Pardavėjas gali nutraukti sudarytą sutartį jeigu neturi Prekės, Pardavėjui kilo įtarimas, kad Pirkėjas pateikė netikslius asmens duomenis, ir/arba Pardavėjui nepavyko susisiekti su Pirkėju 3 (trijų) dienų laikotarpyje. Pardavėjas nekompensuoja dėl tokio sutarties nutraukimo atsiradusios žalos.


9.6.  Kiekviena Šalis įsipareigoja atlyginti kitai Šaliai patirtus nuostolius ar išlaidas dėl šiose Taisyklėse prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo.10.
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
10.1.   Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.


10.2.  Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektronines parduotuves kontaktuose nurodytu adresu.


10.3.  Visi ginčai, nesutarimai ir reikalavimai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, kylantys iš šios Sutarties ar su ja susiję, nagrinėjami ir sprendžiami derybų keliu. Derybų pradžia laikytinas vienos Šalies
raštiškas kreipimasis į kitą, nurodant ginčo dalyką, kaltus Šalies veiksmus, kurie pažeidžia kitos Šalies teises, pažeidimu pašalinimo būdą ir terminus.

10.4.  Visi ginčai, kilę dėl šios Sutarties įgyvendinimo, sprendžiami derybų keliu. Neišsprendus ginčo derybų keliu, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.


10.5.  Kiek nenumatyta šiose Taisyklėse, Šalių teisiniams santykiams taikomos Lietuvos Respublikos atitinkamu teises normų nuostatos.